Interpellation/fråga

Svar på interpellation om stöd till de som inte får bredbandsanslutning