Interpellation/fråga

Svar på interpellation om närvaron i skolan