Interpellation/fråga

Interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist (M)