Interpellation/fråga

20 Interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal