Interpellation/fråga

Interpellation av David Perez (SD) om Uppsala kommuns samordning av markarbeten