Interpellation/fråga

KF 19 Svar på interpellation om fullföljande av FNs barnkonvention