Interpellation/fråga

KF 18 Svar på interpellation om bankbyte och uteblivna sociala krav