Interpellation/fråga

Interpellation av Simon Alm (SD) om besittningsrätt till kommunens bostäder