Interpellation/fråga

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd