Interpellation/fråga

Svar på interpellation om utköp av personal