Interpellation/fråga

Svar på interpellation förebyggande arbete mot terrorism