Interpellation/fråga

238. Interpellation av Benny Lindholm (L) om hemlöshet