Interpellation/fråga

236. Interpellation om Uppsala kommuns förebyggande arbete mot terrorism