Interpellation/fråga

Svar på interpellation om kostnader för neddragningar inom LSS