Interpellation/fråga

Svar på interpellation om att inte uppmuntra till terrorism