Interpellation/fråga

29. Interpellation om bristen på förskoleplatser under våren