Interpellation/fråga

28. Interpellation av Simon Alm (SD) om att inte uppmuntra till terrorism