Interpellation/fråga

25. Interpellation av Simon Alm (SD) om kostnadsläget avseende ensamkommande