Interpellation/fråga

24. Interpellation av Stefan Hanna (C) om situationen på Von Bahrs skola