Interpellation/fråga

23. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning