Interpellation/fråga

Svar på interpellation om köer i förskolan