Interpellation/fråga

148. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minnet av förintelsen