Interpellation/fråga

145. Interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa