Interpellation/fråga

Svar på interpellation om minnet av förintelsen