Interpellation/fråga

Anmälnings- och beslutsärende - Interpellation om lärares opartiskhet