Interpellation/fråga

84. Interpellation av Simon Alm (SD) om moskébygge i Stenhagen