Interpellation/fråga

Svar på interpellation bebyggelse främre Boländerna