Interpellation/fråga

svar på interpellation vindkraft