Interpellation/fråga

Svar på interpellation av Anna Manell (L) om hedersrelaterat våld