Interpellation/fråga

86. Interpellation av Stefan Hanna (C) om säkring av familjehem