Interpellation/fråga

83. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om sjöfarten i Uppsala