Interpellation/fråga

146. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om Celsiusskolans framtid