Interpellation/fråga

35. Interpellation om den demokratiska processen