Interpellation/fråga

33. Fråga om engångsutbetalning för kommunens kostnader för flyktingmottagande