Interpellation/fråga

69. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om sjöfarten i Uppsala