Interpellation/fråga

65. Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om förskoleplatser