Interpellation/fråga

200. Svar på interpellation om kostnadsläge