Interpellation/fråga

199. Svar på interpellation om situationen på von Bahrs skola