Interpellation/fråga

197. Svar på interpellation om Bolandsgymnasiet