Interpellation/fråga

197. Interpellation av Simon Alm (SD) om Bolandgymnasiet