Interpellation/fråga

56. Interpellation om framtiden för Flygteknikerutbildningen