Interpellation/fråga

Interpellation om Ärna kommersiellt flyg