Interpellation/fråga

Interpellation om varför förberedelseklasserna togs bort