Interpellation/fråga

Svar på interpellation om vilken granskning av enskilda förskolor som sker