Interpellation/fråga

Interpellation om politiska partiers möjlighet till möten i stadshuset