Interpellation/fråga

Interpellation om meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet