Interpellation/fråga

Interpellation om hur funktionshindersrörelsens möjlighet till delaktighet och demokratisk påverkan stärks