Interpellation/fråga

Interpellation om när Seminariet blir en stadsdelspark