Interpellation/fråga

Interpellation om ansvar för personer i LSS-boende