Interpellation/fråga

Interpellation om kostnader för asylmottagande